76 درصد ایرانی ها از توافق هسته ای ایران و غرب که در تیر ماه گذشته اعلام شد حمایت می کنند. موافقت با توافق در ماه خرداد 94 و پیش از رسیدن به توافق نهایی برابر با 63 درصد و در ماه آبان 93 برابر با 65 درصد بود. مخالفان توافق 3 درصد کل ایرانی ها را شامل می شوند.

پس از اعلام توافق هسته ای میان ایران و قدرت‌های جهانی و پیش از اعلام نظر نهایی بررسی متن توافق (موسوم به "برجام") توسط نهادهای مسئول در ایران (شورای عالی امنیت ملی و یا مجلس) و آمریکا (کنگره)، آی‌پز در یک نظرسنجی تلفنی که طی روزهای 1 تا 3 شهریور 1394 انجام شده نظر مردم را در موافقت یا مخالفت با این توافق مورد پرسش قرار داده است.

مطابق نتایج این نظرسنجی، 76 درصد ایرانی ها می گویند که با این توافق موافق هستند. در عین حال 9 درصد هم موافقت خود را با این توافق مشروط به این کرده اند که طی آن، منافع ایران تامین شود. 3 درصد مخالف توافق هستند و 12 درصد از پاسخ دهندگان هم نظر مشخصی نداشته اند.

chart2

موافقت یا مخالفت با توافق هسته‌ای بر اساس سن

تحلیل موافقت یا مخالفت با توافق هسته ای میان ایران و غرب بر اساس سن پاسخ دهندگان بیانگر رابطه ای معنی دار است. افراد بین 18 تا 44 سال با توافق هسته ای به میزان 74 درصد موافق هستند. این رقم 6 درصد کمتر از افراد بالاتر از 45 سال است (80 درصد). تنها 1 درصد از افراد بیشتر از 45 سال مخالف توافق هستند در حالیکه این رقم برای افراد بین 18 تا 44 سال برابر با 4 درصد است.

chart3

موافقت با توافق هسته‌ای بر اساس قومیت

موافقت یا مخالفت با توافق هسته ای بر اساس قومیت پاسخ دهندگان از لحاظ آماری معنی دار نیست. با اینحال مطابق نتایج این نظرسنجی در میان قومیت های مختلف ایرانی، کردها با 86 درصد بیشتر از سایر اقوام از این توافق حمایت می کنند. در رده های بعدی به ترتیب بلوچ ها با 80 درصد، اعراب با 79 درصد و فارس ها، ترک ها و لرها با 73 درصد قرار دارند.

chart4

chart5

موافقت با توافق هسته‌ای بر اساس مذهب

آی‌پُز موافقت یا مخالفت با توافق هسته ای را بر اساس دین (مذهب) پاسخ گویان نیز مورد سنجش قرار داده است. اگرچه دین (مذهب) پاسخ گویان و موافقت یا مخالفت آنان با توافق هسته ای رابطه معنی داری را نشان نمی دهد، با این وجود، میزان موافقت با این توافق همچنین در میان ایرانیان سنی 82 درصد و در میان ایرانیان شیعه 75 درصد است.

chart4

chart5

موافقت یا مخالفت با توافق هسته‌ای بر اساس جنس، تحصیلات و محل سکونت

از لحاظ آماری بین مخالفت یا مخالفت با توافق هسته ای و متغیرهای جنس، تحصیلات و محل سکونت پاسخ گویان رابطه معنی دار آماری وجود ندارد. نمودارهای مرتبط در ادامه آماده است.

chart7 chart7 chart8

روش اجرای نظرسنجی

  • این نظرسنجی طی روزهای 1 تا 3 شهریور ماه ۱۳۹۴ انجام شده است.
  • پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از ۱۸ سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور با نمونه گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.
  • نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده در سطح استان‌ها است. دارندگان تلفن‌ در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 654 نفر است.
  • یافته‌های نظرسنجی را می‌توان با اطمینان ۹۵ درصد و در فاصله‌ی اطمینان ۳/۸ درصد به کل افراد بالای ۱۸ سال ساکن ایران تعمیم داد.
  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی و با پرسشگران آموزش دیده در طول ساعات فعال هر روز انجام شده است.
  • نمونه‌ها بر اساس جنس، سن و محل سکونت (منطقه شهری یا روستا) و بر اساس داده‌های سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ وزن دهی شده‌اند.

ملاحظه

مواردی که تحت عنوان «گزینه‌های دیگر» در این گزارش ارائه شده شامل نظری ندارم، نمی‌دانم، اخبار این موضوع را پیگیری نمی‌کنم و ... است.