نسبت ایرانی هایی که اعتقاد دارند عدم ریاست جمهوری آقای روحانی در سال 1392 به «بدتر» شدن وضعیت کشور منجر می شد، تقریبا 3 برابر کسانی است که می گویند عدم ریاست جمهوری ایشان باعث «بهتر» شدن وضعیت کشور می گردید.

در پایان دومین سال ریاست جمهوری آقای روحانی، آی‌پُز طی یک نظرسنجی تلفنی طی روزهای 1 تا 3 شهریور، نظر مردم را در مورد سه جنبه مشخص مرتبط با مسئولیت ایشان مورد سئوال قرار داده است:

  • اگر آقای روحانی در سال 1392 به ریاست جمهوری انتخاب نمی شود، آیا وضع کشور بهتر می شد یا بدتر؟
  • در این 2 سال مسئولیت ریاست جمهوری، ایشان موفق تر از آنچه پاسخ گویان در ابتدا تصور می کردند بوده است یا ناموفق تر؟
  • آقای روحانی به شعارهایی که در انتخابات سال 92 داده، تاکنون به چه میزان عمل کرده است؟

بهتر یا بدتر؟

آی‌پُز، ابتدا از پرسش شوندگان پرسیده که اگر آقای روحانی در سال 1392 به ریاست جمهوری انتخاب نمی شود، وضعیت کشور از آنچه که در حال حاضر وجود دارد «بهتر» می شد یا «بدتر»؟

مطابق یافته‌های این نظرسنجی، در میان کسانی که به این پرسش، پاسخ مشخصی داده اند، حدود 47 درصد اعتقاد دارند که وضعیت کشور در صورت انتخابات نشدن آقای روحانی از آنچه که امروز وجود دارد «بدتر» می شد. در مقابل 15 درصد هم می گویند که وضعیت کشور در صورت انتخاب نشدن ایشان از شرایط امروز «بهتر» می شد. همچنین 27 درصد معتقدند که در وضعیت کشور تفاوت چندانی بروز پیدا نمی کرد و 11 هم بهتر شدن یا بدتر شدن وضعیت کشور را منوط به این می دانند که چه کسی غیر از ایشان، مدیریت کشور را در دست می گرفت.

chart2

موفق تر یا ناموفق تر؟

در سئوال بعدی، آی‌پُز، از پرسش شوندگان پرسیده است در این 2 سالی که از مسئولیت آقای روحانی می گذرد، ایشان موفق تر از آنچه در ابتدا تصور می کرده اند بوده یا ناموفق تر؟

مطابق یافته‌های این نظرسنجی، در میان کسانی که به این پرسش، پاسخ مشخصی داده اند، حدود 58 درصد اعتقاد دارند که ایشان از آنچه ابتدا تصور می کرده اند، موفق تر بوده است. در مقابل، 28 درصد می گویند که رئیس جمهور از آنچه در ابتدا تصور می کردند ناموفق تر بوده است. همچنین 14 درصد هم معتقدند که عملکرد آقای روحانی تفاوتی با آنچه که تصور می شد نداشته است.

chart3

عمل به وعده های انتخاباتی، کم یا زیاد؟

در نهایت آی‌پُز، نظر مردم را در مورد «ارزیابی آنان از وعده های انتخاباتی آقای روحانی» در یک طیف پنج قسمتی با این پرسش مورد سنجش قرار داده است که به نظر آنها آقای روحانی به شعارهای که در انتخابات سال 1392 داده، تاکنون به چه میزان عمل کرده است؟

در میان کسانی که به این پرسش، پاسخ مشخصی داده اند، 16 درصد اعتقاد دارند که رئیس جمهور به وعده های انتخاباتی خود به میزان «زیاد» عمل کرده است و 15 درصد می گویند که ایشان وعده های انتخاباتی خود را «تاحد زیاد» محقق کرده است. همچنین 25 درصد معتقد هستند که آقای روحانی وعده های خود را به مقدار «کم» محقق نموده و 10 درصد هم اعتقاد دارند که ایشان «تاحد کم» در عمل به وعده های خود موفق بوده است. در میانه این طیف 34 درصد عملکرد ایشان را در عمل به وعده های انتخاباتی به صورت «متوسط» ارزیابی می کنند.

chart4

روش اجرای نظرسنجی

  • این نظرسنجی طی روزهای 1 تا 3 شهریور ماه ۱۳۹۴ انجام شده است.
  • پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از ۱۸ سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور با نمونه گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.
  • نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده در سطح استان‌ها است. دارندگان تلفن‌ در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 654 نفر است.
  • یافته‌های نظرسنجی را می‌توان با اطمینان ۹۵ درصد و در فاصله‌ی اطمینان ۳/۸ درصد به کل افراد بالای ۱۸ سال ساکن ایران تعمیم داد.
  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی و با پرسشگران آموزش دیده در طول ساعات فعال هر روز انجام شده است.
  • نمونه‌ها بر اساس جنس، سن و محل سکونت (منطقه شهری یا روستا) و بر اساس داده‌های سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ وزن دهی شده‌اند.