میانگین نمره‌ای که ایرانی‌ها در شهریور ماه 1394 به ‌رئیس‌جمهور می‌دهند با افزایش اندکی در حدود یک دهم درصد نسبت به خرداد ماه 1394 به حدود 13.9 رسیده است.

مطابق نتایج نظرسنجی «آی‌پُز» در خصوص «ارزیابی عددی» مردم نسبت به عملکرد رئیس جمهور، در میان 84 درصد از پاسخگویان که به کارنامه عملکرد رئیس جمهور از زمان تصدی این سمت، نمره‌ای بین ۰ تا ۲۰ داده‌اند، «میانگین» نمره پاسخگویان ‌برای کارنامه عملکرد آقای روحانی 13.9 بوده است. این رقم در خرداد ماه امسال‌ برابر با 13.8 بود. همچنین حدود 3.3 درصد از پاسخ دهندگان به عملکرد آقای روحانی نمره صفر (۰) می دهند و حدود 10 درصد هم ایشان را شایسته دریافت نمره ۲۰ می‌دانند. درصد افرادی که به آقای روحانی نمره‌ای کمتر از ۱۰ (بین ۰ تا ۹) می‌دهند هم تقریبا برابر با 12 درصد است.

در میان نمره‌هایی که پاسخ گویان نسبت به عملکرد آقای روحانی داده‌اند، نمره ۱۵ بیشتر فراوانی را دارد (نما). حدود 18 درصد از پاسخ گویان به آقای روحانی نمره ۱۵ می‌دهند. همچنین «میانه» نمره آقای روحانی هم ۱۵ است؛ به این معنی که نیمی از پاسخ دهندگان به کارنامه‌ی رئیس جمهور نمره‌ای بیشتر از ۱۵ می‌دهند و نیمی هم نمره‌ای کمتر از ۱۵ را برای عملکرد ایشان در طول دوران ریاست‌جمهوری مناسب می‌دانند.

chart2

نمره عملکرد رئیس جمهور بر اساس جنس

تحلیل عددی عملکرد رئیس‌جمهور بر اساس جنس پاسخ دهندگان، از نظر آماری رابطه معنی داری را نشان نمی‌دهد. با اینحال همانند نظرسنجی های گذشته، «میانگین» نمره ای که زنان به رئیس‌جمهور می دهند بیشتر از مردان است (14.2 برای زنان و 13.6 برای مردان).

chart3

نمره عملکرد رئیس جمهور بر اساس سن

نتایج به دست آمده٬ رابطه معنی داری را از نظر آماری بین سن و ارزیابی عددی عملکرد رئیس جمهور نشان نمی‌دهد. با اینحال همانند نظرسنجی های گذشته افراد بالای ۵۹ سال، نمره بیشتری به رئیس جمهور در مقایسه با سایر گروه های سنی می دهند. نمره «میانگین» رئیس جمهور در میان افراد بالای ۵۹ سال٬ 14.4 است. نمره رئیس جمهور در سایر گروه های سنی برابر با 13.8 است.

chart4

نمره عملکرد رئیس جمهور بر اساس تحصیلات

از نظر آماری رابطه معنی داری بین تحصیلات و ارزیابی عددی عملکرد رئیس جمهور وجود ندارد. «میانگین» نمره رئیس‌جمهور برای افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی برابر با 13.8 است. این رقم برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی برابر با 14 است که نسبت به خرداد ماه امسال حدود 0.5 واحد افزایش پیدا کرده است.

chart5

نمره عملکرد رئیس جمهور بر اساس محل سکونت (منطقه شهری یا روستایی)

از نظر آماری رابطه معنی داری بین محل سکونت (منطقه‌ شهری یا روستا) و ارزیابی عددی عملکرد رئیس جمهور وجود ندارد. با اینحال همانند نظرسنجی های گذشته افراد ساکن مناطق روستایی نسبت به افراد ساکن مناطق شهری، نمره بیشتری به رئیس جمهور می دهند. «میانگین» نمره رئیس‌جمهور برای افراد ساکن مناطق شهری برابر با ۱۳/۷ است. این رقم برای افراد ساکن مناطق روستایی برابر با 14.3 است.

chart6

جدول میانگین، میانه و نما

در جدول زیر نمره «میانگین»، «میانه» و «نما» عملکرد رئیس جمهور به صورت کلی و به تفکیک جنس، سن، تحصیلات و محل سکونت آورده شده است:

میانگین میانه نما
کل نمونه ها 13/9 15 15
زن 14/2 15 15
مرد 13/6 15 15
18 تا 29 سال 13/8 15 15
30 تا 44 سال 13/8 15 15
45 تا 59 سال 13/8 15 15
بالاتر از 59 سال 14/4 14 20
فاقد تحصیلات دانشگاهی 13/8 15 15
دارای تحصیلات دانشگاهی 14 15 15
شهر 13/7 15 15
روستا 14/3 15 15

روش اجرای نظرسنجی

  • این نظرسنجی طی روزهای 1 تا 3 شهریور ماه ۱۳۹۴ انجام شده است.
  • پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از ۱۸ سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور با نمونه گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.
  • نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده در سطح استان‌ها است. دارندگان تلفن‌ در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 654 نفر است.
  • یافته‌های نظرسنجی را می‌توان با اطمینان ۹۵ درصد و در فاصله‌ی اطمینان ۳/۸ درصد به کل افراد بالای ۱۸ سال ساکن ایران تعمیم داد.
  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی و با پرسشگران آموزش دیده در طول ساعات فعال هر روز انجام شده است.
  • نمونه‌ها بر اساس جنس، سن و محل سکونت (منطقه شهری یا روستا) و بر اساس داده‌های سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ وزن دهی شده‌اند.

ملاحظه

  • مواردی که تحت عنوان «گزینه‌های دیگر» در این گزارش ارائه شده شامل نظری ندارم، نمی‌دانم، اخبار این موضوع را پیگیری نمی‌کنم و ... است.