نسبت کسانی که عملکرد رئیس‌جمهور را در شهریور ۱۳۹۴ به طور کلی رضایت بخش می‌دانند، با 6 درصد افزایش نسبت به ماه خرداد 1394 به 54 درصد رسیده است. میزان نارضایتی از رئیس جمهور نیز برابر با 24 درصد است که نسبت به خرداد ماه امسال، 9 درصد کاهش نشان می دهد. میزان رضایت از رئیس جمهوری برای اولین بار طی 9 ماه گذشته به بالای 50 درصد رسیده است. آی‌پُز، طی یک نظرسنجی تلفنی، نظر مردم را در مورد عملکرد رئیس‌جمهور در یک طیف پنج قسمتی مورد بررسی قرار داده است. مطابق یافته‌های این نظرسنجی که طی روزهای 1 تا 3 شهریور ماه ۱۳۹۴ انجام شده است، 39 درصد از عملکرد رئیس جمهور «راضی» و 15 درصد هم از عملکرد ایشان «تاحدی راضی» هستند. همچنین 20 درصد از عملکرد رئیس جمهور «ناراضی» و 4 درصد هم از عملکرد آقای روحانی «تاحدی ناراضی» هستند. در میانه این طیف، 17 درصد عملکرد رئیس‌جمهور را «متوسط» می‌دانند. حدود 5 درصد هم به این سئوال پاسخ نداده‌اند یا گزینه‌های دیگری را بیان کرده‌اند.

chart2

رضایت از رئیس جمهور بر اساس جنس

تحلیل رضایت از عملکرد رئیس جمهور بر اساس جنس پاسخ دهندگان، از نظر آماری نشان‌دهنده‌ی رابطه معنی داری نیست. با وجود این، زنان ۱ درصد بیشتر از مردان، عملکرد رئیس جمهور را «راضی‌کننده» ارزیابی کرده‌اند.

chart3

رضایت از رئیس‌جمهور بر اساس سن

نتایج به دست آمده رابطه معنی داری را از نظر آماری بین سن و رضایت از عملکرد رئیس‌جمهور نشان نمی‌دهد. با اینحال همانند نتایج نظرسنجی های گذشته، افراد بالای 59 سال کماکان بیشتر از سایر گروه های سنی از عملکرد رئیس‌جمهور « راضی» هستند. نارضایتی از عملکرد رئیس‌جمهور نیز در میان افراد بالای ۵۹ سال از سایر گروه‌ها کمترست (16 درصد). افراد گروه سنی بین 30 تا 44 سال هم بیشترین ناراضیان از رئیس جمهور را تشکیل می دهند. میزان نارضایتی از رئیس جمهور در این گروه سنی، حدود 27 درصد است.

chart4

رضایت از رئیس‌جمهور بر اساس تحصیلات

از نظر آماری رابطه معنی داری بین تحصیلات و ارزیابی رضایت از عملکرد رئیس‌جمهور وجود ندارد. با اینحال، پاسخ دهندگان دارای تحصیلات دانشگاهی نسبت به پاسخ دهندگان فاقد تحصیلات دانشگاهی، 5 درصد بیشتر از عملکرد رئیس جمهور راضی هستند. همچنین میزان نارضایتی این گروه از عملکرد رئیس جمهور 7 درصد کمتر از پاسخ دهندگان فاقد تحصیلات دانشگاهی است.

chart5

رضایت از رئیس جمهور بر اساس محل سکونت (منطقه شهری یا روستایی)

محل سکونت پاسخ دهندگان از نظر آماری رابطه معنی داری با رضایت از عملکرد رئیس جمهور نشان می‌دهد. همانند نظرسنجی های گذشته، ساکنان مناطق روستایی نسبت به افراد ساکن مناطق شهری، رضایت بیشتری ازعملکرد آقای روحانی دارند.

chart6

روش اجرای نظرسنجی

  • این نظرسنجی طی روزهای 1 تا 3 شهریور ماه ۱۳۹۴ انجام شده است.
  • پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از ۱۸ سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور با نمونه گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.
  • نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده در سطح استان‌ها است. دارندگان تلفن‌ در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 654 نفر است.
  • یافته‌های نظرسنجی را می‌توان با اطمینان ۹۵ درصد و در فاصله‌ی اطمینان ۳/۸ درصد به کل افراد بالای ۱۸ سال ساکن ایران تعمیم داد.
  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی و با پرسشگران آموزش دیده در طول ساعات فعال هر روز انجام شده است.
  • نمونه‌ها بر اساس جنس، سن و محل سکونت (منطقه شهری یا روستا) و بر اساس داده‌های سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ وزن دهی شده‌اند.

ملاحظه

  • مواردی که تحت عنوان «گزینه‌های دیگر» در این گزارش ارائه شده شامل نظری ندارم، نمی‌دانم، اخبار این موضوع را پیگیری نمی‌کنم و ... است.