نسبت کسانی که عملکرد رئیس‌جمهور را در خراد ماه ۱۳۹۴ به طور کلی رضایت‌بخش می‌دانند، با یک درصد کاهش نسبت به ماه بهمن ۱۳۹۳ به ۴۸ درصد رسید.

همچنین میانگین نمره رئیس‌جمهور با یک دهم کاهش نسبت به بهمن ماه به ۱۳/۸ رسید. میانه نمره رئیس‌جمهور (نمره وسط) همانند بهمن ماه ۱۵ است. «نما» (بیشترین فراوانی) نمره رئیس جمهور برابر با ۱۵ است. بیشترین فراوانی نمره رئیس جمهور در بهمن ماه، عدد ۱۰ بود.

آی‌پُز، طی یک نظرسنجی تلفنی، نظر مردم را در مورد عملکرد رئیس‌جمهور در یک طیف پنج قسمتی مورد بررسی قرار داده است. مطابق یافته‌های این نظرسنجی که طی روزهای ۶ تا ۸ خرداد ماه ۱۳۹۴ انجام شد، ۳۷ درصد از عملکرد رئیس جمهور «راضی» و ۱۱ درصد هم از عملکرد ایشان «تاحدی راضی» هستند. همچنین ۲۸ درصد از عملکرد رئیس جمهور «ناراضی» و۵ درصد هم از عملکرد آقای روحانی «تاحدی ناراضی» هستند. در میانه این طیف، ۱۵ درصد عملکرد رئیس‌جمهور را «متوسط» می‌دانند. حدود ۴ درصد هم به این سئوال پاسخ نداده‌اند یا گزینه‌های دیگری را بیان کرده‌اند.

chart2

افزایش ناراضی‌ها، کاهش راضی‌ها

اگر نتایج نظرسنجی خرداد ماه ۱۳۹۴ را با نتایج نظرسنجی بهمن ماه ۱۳۹۳ مقایسه کنیم آنگاه می‌توان گفت درصد کسانی که از رئیس جمهور راضی هستند به میزان یک واحد کاهش پیدا کرده است. همچنین درصد کسانی که از عملکرد رئیس جمهور ناراضی هستند به میزان چهار واحد افزایش پیدا کرده است. کاهش رضایت از عملکرد رئیس جمهور در میانگین نمره‌ای که پاسخگویان به عملکرد رئیس جمهور می‌دهند نیز مشهود است. میانگین نمره رئیس‌جمهور در خرداد ماه ۱۳۹۴ با یک دهم کاهش نسبت به بهمن ماه ۱۳۹۳ به ۱۳/۸ رسید.

رضایت از رئیس جمهور بر اساس جنس

تحلیل عملکرد رئیس جمهور بر اساس جنس پاسخ دهندگان، از نظر آماری رابطه معنی داری را بین جنس و ارزیابی عملکرد رئیس جمهور نشان نمی‌دهد. با وجود این، زنان ۱ درصد بیشتر از مردان، عملکرد رئیس جمهور را «راضی‌کننده» ارزیابی کرده‌اند.

chart3

رضایت از رئیس‌جمهور بر اساس سن

عملکرد رئیس‌جمهور بر اساس سن پاسخ‌ دهندگان، رابطه معنی داری را از نظر آماری بین سن و ارزیابی عملکرد رئیس‌جمهور نشان می‌دهد. همانند نتایج نظرسنجی ماه آبان و بهمن ۱۳۹۳، افراد مسن‌تر بیشتر از جوانان از عمکرد رئیس‌جمهور «راضی» هستند. میزان رضایت از رئیس‌جمهور در میان افراد بالای ۵۹ سال به میزان ۷۰ درصد است که از سایر گروه‌های سنی بیشتر است. نارضایتی از عملکرد رئیس‌جمهور نیز در میان افراد بالای ۵۹ سال کمتر از سایر گروه‌هاست.

میزان رضایت از رئیس جمهور در تمام گروه‌های سنی به غیر از افراد بالای ۵۹ سال، کمتر از۵۰ است. این امر به خصوص در گروه سنی ۳۰ تا ۴۴ سال مشهودتر است. در نظرسنجی بهمن ۱۳۹۳ نیز، این گروه سنی کمترین رضایت از رئیس جمهور و بیشترین نارضایتی از رئیس جمهور را بیان می‌کنند.

chart4

رضایت از رئیس‌جمهور بر اساس تحصیلات

از نظر آماری رابطه معنی داری بین تحصیلات و ارزیابی عملکرد رئیس‌جمهور وجود ندارد. با این حال، پاسخ دهندگان دارای تحصیلات دانشگاهی نسبت به پاسخ دهندگان فاقد تحصیلات دانشگاهی، ۲ درصد بیشتر از عملکرد رئیس جمهور راضی هستند. همچنین میزان نارضایتی این گروه از عملکرد رئیس جمهور ۳ درصد کمتر از پاسخ دهندگان فاقد تحصیلات دانشگاهی است.

chart5

رضایت از رئیس جمهور بر اساس محل سکونت (منطقه شهری یا روستایی)

محل سکونت پاسخ دهندگان نیز از نظر آماری رابطه معنی داری با رضایت از عملکرد رئیس جمهور نشان نمیدهد. با این حال ساکنان مناطق شهری نسبت به افراد ساکن مناطق روستایی، رضایت کمتری ازعملکرد آقای روحانی دارند.

chart6

نمره رئیس‌جمهور: ۱۳/۸

مطابق نتایج این نظرسنجی ۸۸ درصد از پاسخگویان به کارنامه عملکرد رئیس جمهور از زمان تصدی این سمت، نمره‌ای بین ۰ تا ۲۰ داده‌اند. «میانگین» نمره پاسخگویان ‌برای کارنامه عملکرد آقای روحانی ۱۳/۸ است. این رقم در بهمن ماه ۱۳۹۳‌ برابر با ۱۳/۹ و در آبان ماه ۱۳۹۳ برابر با ۱۴/۲ بود. همچنین حدود ۶/۳ درصد از پاسخ دهندگان به عملکرد آقای روحانی نمره صفر (۰) می‌دهند و حدود ۱۴ درصد هم ایشان را شایسته دریافت نمره ۲۰ می‌دانند. درصد افرادی که به آقای روحانی نمره‌ای کمتر از ۱۰ (بین ۰ تا ۹) می‌دهند هم تقریبا برابر با ۱۳ درصد است.

در میان طیف نمره‌هایی که پاسخ گویان نسبت به عملکرد آقای روحانی ابراز داشته‌اند، نمره ۱۵ بیشتر فراوانی را دارد (نما). حدود ۱۶ درصد از پاسخ گویان به آقای روحانی نمره ۱۵ می‌دهند. همچنین «میانه» نمره آقای روحانی هم ۱۵ است؛ به این معنی که نیمی از پاسخ دهندگان به رئیس جمهور نمره‌ای بیشتر از ۱۵ می‌دهند و نیمی هم نمره‌ای کمتر از ۱۵ را برای عملکرد ایشان در طول دوران ریاست‌جمهوری مناسب می‌دانند.

chart5

نمره عملکرد رئیس جمهور بر اساس جنس

تحلیل عملکرد عددی رئیس‌جمهور بر اساس جنس پاسخ دهندگان، از نظر آماری رابطه معنی داری را بین جنس و ارزیابی عددی عملکرد رئیس جمهور نشان می‌دهد. «میانگین» نمره رئیس‌جمهور در میان زنان ۱۴/۴ است، درحالی که «میانگین» نمره آقای روحانی در میان مردان برابر با ۱۳/۳ است. «میانگین» نمره رئیس‌جمهور در نظرسنجی ماه های آبان و بهمن ۱۳۹۳ نیز در میان زنان بیشتر از مردان بود.

chart5

نمره عملکرد رئیس جمهور بر اساس سن

عملکرد رئیس‌جمهور بر اساس سن پاسخ دهندگان، رابطه معنی داری را از نظر آماری بین سن و ارزیابی عددی عملکرد رئیس جمهور نشان می‌دهد. افراد بالای ۵۹ سال، نمره بیشتری به رئیس جمهور در مقایسه با سایر گروه‌های سنی می‌دهند. نمره «میانگین» رئیس‌جمهور در میان افراد بالای ۵۹ سال به میزان ۱۶/۸ است که از «میانگین» نمره کل پاسخ دهندگان ۳ واحد بیشتر است. همچنین در میان این گروه سنی، «میانه» (نمره وسط) برابر با ۱۹ و «نما» (بیشترین فراوانی) برابر با ۲۰ است.

chart9

نمره رئیس جمهور در میان گروه سنی ۳۰ تا ۴۴ سال از سایر گروه های سنی کمتر است.

chart10

نمره عملکرد رئیس جمهور بر اساس تحصیلات

از نظر آماری رابطه معنی داری بین تحصیلات و ارزیابی عددی عملکرد رئیس‌جمهور وجود ندارد. «میانگین» نمره رئیس‌جمهور برای افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی برابر با ۱۳/۹ است. این رقم برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی برابر با ۱۳/۵ است. «میانه» (نمره وسط) آقای روحانی در میان در میان افراد فاقد مدرک دانشگاهی برابر با ۱۵ است. این رقم برای افراد دارای مدرک دانشگاهی برابر با ۱۴ است. همچنین «نما» (بیشترین فراوانی) برای افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی برابر با ۲۰ و برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی برابر با ۱۵ است.

نمره عملکرد رئیس جمهور بر اساس محل سکونت (منطقه شهری یا روستایی)

از نظر آماری رابطه معنی داری بین محل سکونت (منطقه شهری یا روستا) و ارزیابی عددی عملکرد رئیس‌جمهور وجود ندارد. با این حال افراد ساکن مناطق روستایی نسبت به افراد ساکن مناطق شهری، نمره بیشتری به رئیس جمهور می‌دهند. «میانگین» نمره رئیس‌جمهور برای افراد ساکن مناطق شهری برابر با ۱۳/۷ است. این رقم برای افراد ساکن مناطق روستایی برابر با ۱۴/۱ است. «میانه» (نمره وسط) آقای روحانی در میان افراد ساکن مناطق شهری برابر با ۱۵ است. این رقم برای افراد ساکن مناطق روستایی برابر با ۱۶ است. همچنین «نما» (بیشترین فراوانی) برای افراد ساکن در مناطق روستایی برابر با ۲۰ و برای افراد ساکن در مناطق شهری برابر با ۱۵ است.

جدول میانگین، میانه و نما

در جدول زیر نمره «میانگین»، «میانه» و «نما» عملکرد رئیس جمهور به صورت کلی و به تفکیک جنس، سن، تحصیلات و محل سکونت آورده شده است:

میانگین میانه نما
کل نمونه ها 13/8 15 15
زن 14/4 15 20
مرد 13/3 15 10
18 تا 29 سال 13/6 15 10
30 تا 44 سال 13/2 15 15
45 تا 59 سال 13/7 15 15
بالاتر از 59 سال 16/8 19 20
فاقد تحصیلات دانشگاهی 13/9 15 20
دارای تحصیلات دانشگاهی 13/5 14 15
شهر 13/7 15 15
روستا 14/1 16 20

روش اجرای نظرسنجی

  • این نظرسنجی طی روزهای ۶ تا ۸ خرداد ماه ۱۳۹۴ انجام شده است.
  • پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از ۱۸ سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور با نمونه گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.
  • نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده در سطح استان‌ها است. دارندگان تلفن در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه ۶۸۰ نفر است.
  • یافته‌های نظرسنجی را می‌توان با اطمینان ۹۵ درصد و در فاصله‌ی اطمینان ۸/۳ درصد به کل افراد بالای ۱۸ سال ساکن ایران تعمیم داد.
  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی و با پرسشگران آموزش دیده در طول ساعات فعال هر روز انجام شده است.
  • نمونه‌ها بر اساس جنس، سن و محل سکونت (منطقه شهری یا روستا) و بر اساس داده‌های سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ وزن دهی شده‌اند.

ملاحظه

  • مواردی که تحت عنوان «گزینه‌های دیگر» در این گزارش ارائه شده شامل نظری ندارم، نمی‌دانم، اخبار این موضوع را پیگیری نمی‌کنم و ... است.