بنا بر نظرسنجی جدید آی‌پُز، اگر قرار باشد مردم یک نفر را برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ پیشنهاد دهند، از آقایان حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد بیشتر از دیگران نام می‌برند.

از پاسخگویان پرسیده شده بود که اگر قرار باشد یک نفر را برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ پیشنهاد دهید، آن شخص چه کسی است؟ از میان کسانی که در پاسخ به این پرسش به نام شخص معینی اشاره کرده‌اند، آقای روحانی ۲۷ درصد و آقای احمدی‌نژاد ۲۱ درصد از پاسخ‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در رتبه‌های بعدی آقایان خاتمی، هاشمی، قالیباف و رضایی قرار دارند.

آی‌پُز، طی یک نظرسنجی تلفنی، نظر مردم را در مورد نامزدهای پیشنهادی شان برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ مورد سنجش قرار داده است. در این نظرسنجی، بدون نام بردن از افرادی مشخص، طی یک پرسش «باز»، از مردم پرسیده شده که اگر قرار باشد یک نفر را برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ پیشنهاد دهید، آن شخص چه کسی است.

مطابق یافته‌های این نظرسنجی که طی روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۳ انجام شده است، در میان کسانی که به این پرسش پاسخ مشخصی داده‌اند بعد از آقای روحانی که ۲۷ درصد از مردم از ایشان نام برده‌اند، آقایان احمدی‌نژاد با ۲۱ درصد، خاتمی با ۱۱ درصد، هاشمی با ۱۰ درصد، قالیباف با ۹ درصد، محسن رضایی با ۵ درصد، سعید جلیلی با ۴ درصد و محمدجواد ظریف با ۲ درصد آرا قرار می‌گیرند. نام سایر افراد، کمتر از ۲ درصد بیان شده است.

مقایسه احمدی‌نژاد و روحانی در انتخابات فرضی ۱۳۹۶

آی‌پُز همچنین در این نظرسنجی و طی یک پرسش جداگانه از پاسخ گویان می‌پرسد که اگر بنا به فرض اکنون سال ۱۳۹۶ باشد و آقایان روحانی و احمدی‌نژاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند، در این صورت به کدام یک از این دو نفر رای خواهید داد؟

مطابق یافته‌های این نظرسنجی، ۲۸ درصد از پاسخ دهندگان آقای روحانی را انتخاب می‌کنند، ۲۴ درصد می‌گویند که به آقای احمدی‌نژاد رای می‌دهند، ۲۵ درصد هنوز تصمیم نگرفته‌اند، چون اعتقاد دارند اکنون زود است که در مورد انتخابات سال ۱۳۹۶ تصمیم گیری کنند و ۲۳ درصد هم «گزینه‌های دیگر» را ترجیح می‌دهند. گزینه‌های دیگر در این پرسش، شامل مواردی چون «در انتخابات شرکت نمی‌کنم»، «به هیچ یک از این دو رای نمی‌دهم»، «به این موضوع علاقه ندارم» و ... است.

chart7

اگر در پاسخ به پرسش انتخاب بین آقای روحانی و آقای احمدی‌نژاد در انتخابات فرضی سال ۱۳۹۶، گزینه‌های «در انتخابات شرکت نمی‌کنم»، «به هیچ یک از این دو رای نمی‌دهم»، «به این موضوع علاقه ندارم» و موارد مشابه در نظر گرفته نشود، آن‌گاه می‌توان گفت که ۳۶ درصد از پاسخگویان به آقای روحانی رای می‌دهند و ۳۱ درصد هم آقای احمدی‌نژاد را انتخاب می‌کنند. در عین حال ۳۳ درصد هم هنوز تصمیمی نگرفته‌اند.

chart1

آرای احتمالی احمدی‌نژاد و روحانی بر اساس جنس

از نظر آماری بین جنسیت پاسخگویان و نسبت آرای احتمالی آقای‌ احمدی‌نژاد و روحانی در انتخابات فرضی ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ رابطه‌ معنی‌داری مشاهده نمی‌شود. با این‌همه زنان می‌گویند بیشتر از مردان به آقای روحانی و کمتر از مردان به آقای احمدی‌نژاد رای می‌دهند.

chart2

آرای احتمالی احمدی‌نژاد و روحانی بر اساس سن

از نظر آماری بین سن پاسخ دهندگان و نسبت آرای آقای احمدی‌نژاد و روحانی، رابطه معنی داری وجود ندارد. با این حال مقایسه گروه‌‌‌های سنی نشان می‌دهد که افراد بالای ۴۵ سال با نسبت بیشتری از افراد پایین‌تر از ۴۵ سال به آقای روحانی رای می‌دهند تا به آقای احمدی‌نژاد.

chart3

آرای احتمالی احمدی‌نژاد و روحانی بر اساس تحصیلات

از نظر تحصیلات، رابطه آماری معنی داری بین سطح تحصیلات و نسبت آرای آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی وجود دارد. به عبارت دقیق‌تر، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی آقای روحانی را ۲۱ درصد بیشتر از آقای احمدی‌نژاد انتخاب کرده‌اند (۴۳ به ۲۲) و به صورت معکوس، افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی با ۳ درصد بیشتر از آقای روحانی، به آقای احمدی‌نژاد رای خواهند داد (۳۶ به ۳۳).

chart4

آرای احتمالی احمدی‌نژاد و روحانی بر اساس مناطق شهری و روستایی

نسبت آرای آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی، بر اساس محل سکونت پاسخ دهندگان، نشان‌گر رابطه‌ای معنی‌دار است به طوری که ساکنان مناطق شهری نسبت به ساکنان مناطق روستایی بیشتر به آقای روحانی رای می‌دهند (۳۸ درصد به روحانی در مقابل ۲۸ درصد به احمدی‌نژاد) در حالی که افراد ساکن در روستاها بیشتر احتمال دارد به آقای احمدی‌نژاد رای دهند (۳۹ درصد به ۳۰ درصد).

chart5

روش اجرای نظرسنجی

  • این نظرسنجی طی روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن سال ۹۳ انجام شده است.
  • پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از ۱۸ سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور با نمونه گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.
  • نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده در سطح استان‌ها است. دارندگان تلفن‌های ثابت و همراه در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه ۷۳۵ نفر است.
  • یافته‌های نظرسنجی را می‌توان با اطمینان ۹۵ درصد و در فاصله‌ی اطمینان ۳/۶ درصد به کل افراد بالای ۱۸ سال ساکن ایران تعمیم داد.
  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی و با پرسشگران آموزش دیده در طول ساعات فعال روز انجام شده است.
  • نمونه‌ها بر اساس جنس، سن و محل سکونت (منطقه شهری یا روستایی) و بر اساس داده‌های سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ وزن‌دهی شده‌اند.

ملاحظه

  • ترتیب سئوال‌ها در پرسش‌نامه با آنچه که در این گزارش ارائه شده متفاوت است. در پرسش‌نامه، پاسخ دهندگان ابتدا در برابر این سئوال قرار گرفته‌اند که در یک انتخابات فرضی ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ به کدام یک از دو گزینه آقایان احمدی‌نژاد و روحانی رای خواهند داد. سپس از آنها در یک سئوال «باز» پرسیده شد که اساسا چه کسانی را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ پیشنهاد می‌کنند. به این ترتیب، پاسخ به سوال اخیر می‌تواند تا حدی تحت تاثیر پرسش قبلی باشد.