میانگین نمره‌ای که ایرانی‌ها به کارنامه محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری‌اش (بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) می‌دهند ۱۳/۷ از ۲۰ است. این عدد تنها ۰/۲ کمتر از نمره‌ای است که ایرانی‌ها در بهمن ماه به عملکرد آقای روحانی در دوران یک سال و نیمه ریاست‌جمهوری وی می‌هند.

نمره کارنامه هشت‌ساله آقای احمدی‌نژاد بر حسب سطح تحصیلات و محل سکونت پاسخ دهندگان از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری نشان می‌دهد. به عبارت روشن‌تر، افراد ساکن در مناطق روستایی و همچنین افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی، نمره بیشتری نسبت به افراد ساکن در منطق شهری و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی به آقای احمدی‌نژاد می‌دهند (به ترتیب ۳ نمره و ۲/۱ نمره).

آی‌پُز، طی یک نظرسنجی تلفنی، ارزیابی مردم را درباره عملکرد محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری‌اش (بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) از طریق نمره‌ای که پاسخ‌گویان به او می‌دهند بررسی کرده است. مطابق یافته‌های این نظرسنجی که طی روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۳ انجام شده است در میان ۸۴ درصد از پاسخگویان که برای عملکرد آقای احمدی‌نژاد نمره مشخصی بین بین صفر تا ۲۰ در نظر گرفته‌اند، «میانگین» نمره او ۱۳/۷ است.

حدود ۹ درصد از پاسخ‌دهندگان به عملکرد آقای احمدی‌نژاد نمره صفر (۰) می‌دهند. در مقابل حدود ۲۰ درصد هم او را شایسته دریافت نمره ۲۰ می‌دانند. این ارقام برای آقای روحانی در بهمن ماه ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۴/۵ درصد  و ۱۵ درصد بود. در واقع در مقایسه با نمره کارنامه آقای روحانی، از یک سو تعداد بیشتری به آقای احمدی‌نژاد نمره صفر (۰) می‌دهند و تعداد بیشتری هم او را شایسته نمره ۲۰ می‌دانند. درصد افرادی که به آقای احمدی‌نژاد نمره‌ای کمتر از ۱۰ (بین ۰ تا ۹) می‌دهند هم تقریبا برابر با ۱۹ درصد است. درصد افرادی که به آقای روحانی نمره‌ای کمتر از ۱۰ (بین ۰ تا ۹) داده بودند تقریبا برابر با ۱۳ درصد بود.

chart6

در میان نمره‌ هایی که پاسخ‌گویان به عملکرد آقای احمدی‌نژاد داده‌اند، نمره ۲۰ بیشتر از سایر نمره‌‌‌ها در نظر گرفته شده است (نما=۲۰). همچنین نیمی از پاسخ دهندگان به او نمره‌ای بیشتر از ۱۵ می‌دهند و نیمی هم نمره‌ای کمتر از ۱۵ را برای عملکرد آقای احمدی‌نژاد در طول دوران ریاست جمهوری هشت ساله او مناسب می‌دانند (میانه= ۱۵). در جدول زیر «میانگین»، «میانه» و «نما»ی نمره عملکرد آقای احمدی‌نژاد به تفکیک جنس، سن، تحصیلات و محل اقامت (منطقه شهری یا روستایی) ارائه و با نمره آقای روحانی در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ مقایسه شده است:

table1

نمره عملکرد احمدی‌نژاد  بر اساس جنس

نمره کارنامه عملکرد آقای احمدی‌نژاد بر اساس جنس پاسخ‌دهندگان، رابطه آماری معنی داری ندارد. با وجود این، درحالی که «میانگین» نمره رئیس‌جمهور سابق ایران در میان زنان ۱۴ است، «میانگین» نمره آقای احمدی‌نژاد در میان مردان ۴. ۱۳ است. «نما» (=بیشترین فراوانی) نمره کارنامه آقای احمدی‌نژاد در میان مردان برابر با ۲۰ و برای زنان ۱۵ است. در عین حال، مردان اندکی بیشتر از زنان به آقای احمدی‌نژاد نمره کمتر از ۱۰ می‌دهند. مردان همچنین کمی بیشتر از زنان به او نمره ۲۰ می‌دهند.

chart3

نمره عملکرد احمدی‌نژاد بر اساس سن

سن پاسخ دهندگان، رابطه آماری معنی داری با نمره کارنامه عملکرد آقای احمدی‌نژاد در دوران رئیس جمهوری نشان نمی‌دهد. با این حال، افراد جوان‌تر نمره بیشتری به او می‌دهند. نمره «میانگین» آقای احمدی‌نژاد در میان افراد بین ۱۸ تا ۲۹ سال برابر با  ۱۴/۱، در میان افراد بین ۳۰ تا ۴۴ سال برابر با ۱۳/۸ و در میان افراد بین ۴۵ تا ۵۹ سال و بالای ۵۹  سال، برابر با ۱۲/۸ است.

مسن‌ترها نسبت به جوان‌ترها بیشتر به آقای احمدی‌نژاد نمره صفر (۰) و یا کمتر از ۱۰ می‌دهند. میزان نمره صفر (۰) و نمره کمتر از ۱۰ برای گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال به ترتیب برابر با ۵/۱ و ۱۳/۲ درصد است. درحالی که این نمره در میان افراد بالای ۵۹  سال به ترتیب ۱۶/۷ و ۳۱ درصد است.

chart2

نمره عملکرد آقای احمدی‌نژاد بر اساس تحصیلات

از نظر آماری رابطه معنی داری بین تحصیلات و ارزیابی عددی عملکرد آقای احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری وجود دارد. افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی نسبت به افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نمره بیشتری به آقای احمدی‌نژاد می‌دهند. میانگین نمره آقای احمدی‌نژاد برای افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی برابر با ۱۴/۴ است در حالی که این رقم برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی برابر با ۱۲/۳ است.

افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی، بیش از هر نمره‌ای، نمره ۲۰ را برای کارنامه هشت ساله آقای احمدی‌نژاد در نظر گرفته‌اند در حالی که بیشترین نمره مورد اشاره در میان افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نمره ۱۵ است. همچنین، نیمی از افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نمره‌ای کمتر از ۱۴ به کارنامه عملکرد او در دوره ریاست جمهوری می‌دهند، در حالی که در میان افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی،  نیمی از افراد نمره‌ای بیشتر از ۱۶ برای او در نظر گرفته‌اند.

به علاوه، ۱۶ درصد از افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی به آقای احمدی‌نژاد نمره کمتر از ۱۰ می‌دهند. در حالی که این رقم برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی برابر با ۲۳ درصد است. همچنین ۲۶ درصد از افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی، کارنامه عملکرد آقای احمدی‌نژاد را شایسته نمره ۲۰ می‌دانند، اما در مقابل، تنها ۹ درصد از افراد دارای تحصیلات دانشگاهی به او نمره ۲۰ می‌دهند.

chart4

نمره عملکرد آقای احمدی‌نژاد بر اساس محل سکونت (منطقه شهری یا روستایی)

محل سکونت پاسخ دهندگان نیز از نظر آماری رابطه معنی داری با نمره عملکرد کارنامه هشت ساله آقای احمدی‌نژاد نشان می‌دهد. ساکنان مناطق شهری نسبت به افراد ساکن مناطق روستایی، نمره کمتری به عملکرد آقای احمدی‌نژاد می دهند. «میانگین» نمره افراد ساکن در مناطق شهری برای کارنامه آقای احمدی‌نژاد برابر با ۱۲/۹ است. در  حالی که این رقم برای افراد ساکن در روستاها برابر با ۱۵/۹  است.

در حالی که نیمی از ساکنان مناطق روستایی نمره‌ای بالاتر از ۱۷ به کارنامه آقای احمدی‌نژاد می‌دهند، نیمی از ساکنان مناطق شهری نمره‌ای کمتر از ۱۵ برای کارنامه او در نظر گرفته‌اند.

۲۳ درصد از افراد ساکن در مناطق شهری به آقای احمدی‌نژاد نمره کمتر از ۱۰ می‌دهند، در حالی که این رقم برای افراد ساکن در مناطق روستایی تنها برابر با  ۵ درصد است. همچنین ۱۴ درصد از افراد ساکن در مناطق شهری به آقای احمدی‌نژاد نمره ۲۰ می‌دهند، اما در مقابل، ۳۵ درصد از افراد ساکن در مناطق روستایی برای کارنامه او نمره ۲۰ در نظر می‌گیرند.

chart5

روش اجرای نظرسنجی

  • این نظرسنجی طی روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن سال ۹۳ انجام شده است.
  • پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از ۱۸ سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور با نمونه گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.
  • نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده در سطح استان‌ها است. دارندگان تلفن‌های ثابت و همراه در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه ۷۳۵ نفر است.
  • یافته‌های نظرسنجی را می‌توان با اطمینان ۹۵ درصد و در فاصله‌ی اطمینان ۳/۶ درصد به کل افراد بالای ۱۸ سال ساکن ایران تعمیم داد.
  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی و با پرسشگران آموزش دیده در طول ساعات فعال روز انجام شده است.
  • نمونه‌ها بر اساس جنس، سن و محل سکونت (منطقه شهری یا روستایی) و بر اساس داده‌های سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ وزن‌دهی شده‌اند.