نسبت کسانی که عملکرد رئیس‌جمهور را به طور کلی رضایت بخش می‌دانند، با تقریبا ۹ درصد کاهش نسبت به ماه آبان ۱۳۹۳ به ۴۹ درصد رسید.

همچنین میانگین نمره رئیس‌جمهور با ۰/۳ درصد کاهش نسبت به آبان ماه به ۱۳/۹ رسید. میانه نمره رئیس‌جمهور (نمره وسط) همانند آبان ماه ۱۵ است، اما «مًد» نمره رئیس جمهور (بیشترین فراوانی) که در ماه آبان، ۱۵ بود در بهمن ماه عدد ۱۰ است.

آی‌پُز، طی یک نظرسنجی تلفنی، نظر مردم را در مورد عملکرد رئیس‌جمهور در یک طیف پنج قسمتی مورد بررسی قرار داده است. مطابق یافته‌های این نظرسنجی که طی روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن ماه انجام شده است، ۳۹ درصد از عملکرد رئیس جمهور «راضی» هستند و ۱۰ درصد هم عملکرد ایشان را «تاحدی رضایت بخش» می‌دانند. ۲۳ درصد از عملکرد رئیس جمهور «اظهار نارضایتی» می‌کنند و ۷ درصد هم از عملکرد رئیس‌جمهور «تاحدی ناراضی» هستند. در میانه این طیف، ۱۴درصد عملکرد رئیس‌جمهور را «متوسط» می‌دانند. حدود ۷ درصد هم به این سئوال پاسخ نداده‌اند یا گزینه‌های دیگری را بیان کرده‌اند.

chart2

همانطور که در نمودار بالا مشخص شده است، ۷ درصد از پاسخگویان نظرمشخصی ابراز نداشته‌اند. اگر نتایج این نظرسنجی با کنارگذاشتن این ۷ درصد، و در میان ۹۳ درصد از پاسخگویان که نظرمشخصی ابراز داشته‌اند بررسی شود، آنگاه می‌توان گفت که ۵۳ درصد از نحوه اداره کشور توسط آقای روحانی اظهار رضایت می‌کنند، ۳۱ درصد از عملکرد رئیس جمهور ناراضی هستند و ۱۶ درصد هم عملکرد او را در اداره کشور متوسط می‌دانند.

chart3

رضایت از رئیس جمهور بر اساس جنس

تحلیل عملکرد رئیس جمهور بر اساس جنس پاسخ دهندگان، از نظر آماری رابطه معنی داری را بین جنس و ارزیابی عملکرد رئیس جمهور نشان نمی‌دهد. با وجود این، زنان ۲ درصد بیشتر از مردان، عملکرد رئیس جمهور را «متوسط» ارزیابی کرده‌اند. در عین حال نسبت زنانی که به این سئوال پاسخ نداده‌اند یا گزینه‌های دیگر را انتخاب کرده‌اند بیشتر از مردان است (۱۰درصد برای زنان و ۶ درصد برای مردان).

chart4

رضایت از رئیس‌جمهور بر اساس تحصیلات

از نظر آماری رابطه معنی داری بین تحصیلات و ارزیابی عملکرد رئیس‌جمهور وجود ندارد. پاسخ دهندگان دارای تحصیلات دانشگاهی نسبت به پاسخ دهندگان فاقد تحصیلات دانشگاهی، ۱ درصد بیشتر از عملکرد رئیس جمهور راضی هستند. همچنین میزان نارضایتی این گروه از عملکرد رئیس جمهور ۱ درصد کمتر از پاسخ دهندگان فاقد تحصیلات دانشگاهی است.

chart5

رضایت از رئیس‌جمهور بر اساس سن

عملکرد رئیس‌جمهور بر اساس سن پاسخ دهندگان، رابطه معنی داری را از نظر آماری بین سن و ارزیابی عملکرد رئیس‌جمهور نشان نمی‌دهد. با این حال همانند نتایج نظرسنجی ماه آبان، افراد مسن‌تر بیشتر از جوانان از عمکرد رئیس‌جمهور « راضی» هستند. هرچند از شدت رضایت این گروه کاسته شده است. میزان رضایت از رئیس‌جمهور در میان افراد بالای ۵۹ سال به میزان ۵۶ درصد است که از سایر گروه‌های سنی بیشتر است. ناراضایتی از عملکرد رئیس‌جمهور نیز در میان افراد بالای ۵۹ سال کمتر از سایر گروه‌هاست.

chart6

نمره رئیس‌جمهور: ۱۳/۹

مطابق نتایج این نظرسنجی در خصوص «ارزیابی عددی» مردم نسبت به عملکرد رئیس جمهور از زمان تصدی این سمت، در میان 88 درصد از پاسخگویان که به عملکرد رئیس جمهور نمره‌ای بین ۰ تا ۲۰ داده‌اند، «میانگین» نمره عملکرد آقای روحانی ۱۳/۹ است. این رقم در آبان ماه ۱۳۹۳ برابر با ۱۴/۲ بود. همچنین حدود ۴/۵ درصد از پاسخ دهندگان به عملکرد آقای روحانی نمره صفر (۰) می دهند و حدود ۱۵ درصد هم ایشان را شایسته دریافت نمره ۲۰ می‌دانند. درصد افرادی که به آقای روحانی نمره‌ای کمتر از ۱۰ (بین ۰ تا ۹) می‌دهند هم تقریبا برابر با ۱۳ درصد است.

در میان طیف نمره‌هایی که پاسخ گویان نسبت به عملکرد آقای روحانی ابراز داشته‌اند، نمره ۱۰ بیشتر فراوانی را دارد (مًد). حدود ۱۶ درصد از پاسخ گویان به آقای روحانی نمره ۱۰ می‌دهند. همچنین «میانه» نمره آقای روحانی هم ۱۵ است؛ به این معنی که نیمی از پاسخ دهندگان به رئیس جمهور نمره‌ای بیشتر از ۱۵ می‌دهند و نیمی هم نمره‌ای کمتر از ۱۵ را برای عملکرد ایشان در طول دوران ریاست‌جمهوری مناسب می‌دانند.

chart7

نمره عملکرد رئیس جمهور بر اساس جنس

تحلیل عملکرد عددی رئیس‌جمهور بر اساس جنس پاسخ دهندگان، از نظر آماری رابطه معنی داری را بین جنس و ارزیابی عددی عملکرد رئیس جمهور نشان نمی‌دهد. با وجود این همانند گزارش آبان ماه، زنان نسبت به مردان نمره بیشتری به آقای روحانی می‌دهند. درحالی که «میانگین» نمره رئیس‌جمهور در میان زنان ۱۴/۱ است، «میانگین» نمره آقای روحانی در میان مردان ۱۳/۸ است. «میانه» (نمره وسط) آقای روحانی هم در میان زنان و هم در میان مردان برابر با ۱۵ است.

نمره عملکرد رئیس جمهور بر اساس تحصیلات

از نظر آماری رابطه معنی داری بین تحصیلات و ارزیابی عددی عملکرد رئیس جمهور وجود ندارد. «میانگین» نمره رئیس‌جمهور برای افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی برابر با ۱۳/۸ است. این رقم برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی برابر با ۱۴/۲ است. «میانه» (نمره وسط) آقای روحانی در میان در میان هر دو گروه برابر با ۱۵ است.

نمره عملکرد رئیس جمهور بر اساس سن

عملکرد رئیس‌جمهور بر اساس سن پاسخ دهندگان، رابطه معنی داری را از نظر آماری بین سن و ارزیابی عددی عملکرد رئیس جمهور نشان نمی‌دهد. با این حال افراد مسن‌تر نمره بیشتری به رئیس جمهور می‌دهند. نمره «میانگین» رئیس جمهور در میان افراد بالای ۵۹ سال به میزان ۱۵/۵ است که از «میانگین» نمره کل پاسخ دهندگان بیشتر است. همچنین در میان این گروه سنی، «میانه» (نمره وسط) برابر با ۱۸ و «مد» (بیشترین فراوانی) برابر با ۲۰ است. ۳۸ درصد افراد بالای ۵۹ سال به آقای روحانی نمره ۲۰ داده‌اند.

در جدول زیر نمره «میانگین»، «میانه» و «مد» عملکرد رئیس جمهور به صورت کلی و به تفکیک جنس، تحصیلات و سن آورده شده است:

میانگین میانه مًد
کل نمونه‌ها ۱۳/۹ ۱۵ ۱۰
زن ۱۴/۱ ۱۵ ۱۵
مرد ۱۳/۸ ۱۵ ۲۰
فاقد تحصیلات دانشگاهی ۱۳/۸ ۱۵ ۲۰
دارای تحصیلات دانشگاهی ۱۴/۲ ۱۵ ۱۵
سن ۱۸ تا ۲۹ سال ۱۳/۹ ۱۵ ۱۰
سن ۳۰ تا ۴۴ سال ‌ ۱۳/۴ ۱۵‌ ۱۵
سن ۴۵ تا ۵۹ سال ۱۴ ۱۵ ۱۵
سن بالاتر از ۵۹ سال ۱۵/۵ ۱۸ ۲۰

روش اجرای نظرسنجی

  • این نظرسنجی طی روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن سال ۹۳ انجام شده است.

  • پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از ۱۸ سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور با نمونه گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.

  • نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده در سطح استان‌ها است. دارندگان تلفن‌های ثابت و همراه در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه ۷۳۵ نفر است.

  • یافته‌های نظرسنجی را می‌توان با اطمینان ۹۵ درصد و در فاصله‌ی اطمینان ۳/۶ درصد به کل افراد بالای ۱۸ سال ساکن ایران تعمیم داد.

  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی و با پرسشگران آموزش دیده در طول ساعات فعال هر روز انجام شده است.

  • نمونه‌ها بر اساس جنس، سن و محل سکونت (منطقه شهری یا روستا) و بر اساس داده‌های سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ وزن دهی شده‌اند.

ملاحظه

  • در ارائه نتایج نظرسنجی آبان ماه، میزان رضایت از رئیس جمهور به تفکیک جنس، تحصیلات و سن در میان کسانی مورد تحلیل قرار گرفته بود که به پرسش «رضایت یا نارضایتی از عملکرد رئیس جمهور»، پاسخ مشخصی داده بودند. در گزارش بهمن ماه، نتایج در میان کلیه افراد نمونه مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته است.

  • مواردی که تحت عنوان «گزینه‌های دیگر» در این گزارش ارائه شده شامل نظری ندارم، نمی‌دانم، اخبار این موضوع را پیگیری نمی‌کنم و ... است