میانگین نمره ای که ایرانی ها به رئیس جمهور می دهند ۲. ۱۴ از ۲۰ است.

مطابق نظرسنجی تلفنی «آی پز» در خصوص «ارزیابی عددی» مردم نسبت به عملکرد رئیس جمهور از زمان تصدی این سمت، در میان ۹۲ درصد از پاسخگویان که به عملکرد رئیس جمهور نمره ای بین ۰ تا ۲۰ داده اند، «میانگین» نمره عملکرد آقای روحانی ۲. ۱۴ است.

مطابق یافته های این نظرسنجی که در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان ماه انجام شده است، حدود ۴ درصد از پاسخ دهندگان به عملکرد آقای روحانی نمره صفر (۰) می دهند و حدود ۱۲ درصد هم ایشان را شایسته دریافت نمره ۲۰ می دانند. درصد افرادی که به آقای روحانی نمره ای کمتر از ۱۰ (بین ۰ تا ۹) می دهند هم تقریبا برابر با ۱۲ درصد است.

در میان طیف نمره هایی که پاسخ گویان نسبت به عملکرد آقای روحانی ابراز داشته اند، نمره ۱۵ بیشتر فراوانی را دارد (مد). همچنین «میانه» نمره آقای روحانی هم ۱۵ است؛ به این معنی که نیمی از پاسخ دهندگان به رئیس جمهور نمره ای بیشتر از ۱۵ می دهند و نیمی هم نمره ای کمتر از ۱۵ را برای عملکرد ایشان در طول دوران ریاست جمهوری مناسب می دانند. در جدول زیر نمره «میانگین»، «میانه» و «مد» عملکرد رئیس جمهور به صورت کلی و به تفکیک جنس، تحصیلات و سن آورده شده است:

chart2

نمره عملکرد رئیس‌جمهور بر اساس جنس

تحلیل عملکرد عددی رئیس جمهور بر اساس جنس پاسخ دهندگان، از نظر آماری رابطه معنی داری را بین جنس و ارزیابی عددی عملکرد رئیس جمهور نشان نمی دهد. با وجود این، زنان نسبت به مردان نمره بیشتری به آقای روحانی می دهند. درحالی که «میانگین» نمره رئیس جمهور در میان زنان ۷. ۱۴ است، «میانگین» نمره آقای روحانی در میان مردان ۹. ۱۳ است. «مد» (بیشترین فراوانی) و همچنین «میانه» (نمره وسط) آقای روحانی هم در میان زنان و هم در میان مردان برابر با ۱۵ است.

chart4

نمره عملکرد رئیس‌جمهور بر اساس تحصیلات

از نظر آماری رابطه معنی داری بین تحصیلات و ارزیابی عددی عملکرد رئیس جمهور وجود ندارد. «میانگین» نمره رئیس جمهور برای افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی عالی (فوق لیسانس و بیشتر) برابر با ۳. ۱۴ است. این رقم برای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی برابر با ۲. ۱۴ است. همچنین «مد» (بیشترین فراوانی) و «میانه» (نمره وسط) آقای روحانی در میان گروه های مختلف تحصیلی ۱۵ است.

پاسخ گویان دارای تحصیلات عالی دانشگاهی (فوق لیسانس و بالاتر) تنها گروهی هستند که به رئیس جمهور نمره صفر (۰) نداده اند. درصد کسانی که در این گروه به رئیس جمهور نمره ۲۰ داده اند هم از سایر گروه ها کمتر است.

chart5

نمره عملکرد رئیس‌جمهور بر اساس سن

عملکرد رئیس جمهور بر اساس سن پاسخ دهندگان، رابطه معنی داری را از نظر آماری بین سن و ارزیابی عددی عملکرد رئیس جمهور نشان می دهد. با افزایش سن پاسخ دهندگان نمره عددی عملکرد رئیس جمهور هم بیشتر می شود. نمره «میانگین» رئیس جمهور در میان افراد بالای ۵۹ سال به میزان ۶. ۱۵ است که از «میانگین» نمره کل پاسخ دهندگان بیشتر است. این رقم برای افراد بین ۱۸ تا ۲۹ سال برابر با ۹. ۱۳است که از «میانگین» نمره کل پاسخ دهندگان کمتر است.

همچنین «مد» (بیشترین فراوانی) و «میانه» (نمره وسط) آقای روحانی در میان گروه های سنی ۱۸ تا ۲۹ سال، ۳۰ تا ۴۴ سال و ۴۵ تا ۵۹ سال برابر با ۱۵است؛ اما در میان گروه سنی افراد بالای ۵۹ سال، «میانه» (نمره وسط) برابر با ۱۸ و «مد» (بیشترین فراوانی) برابر با ۲۰ است. ۳۴ درصد افراد بالای ۵۹ سال به آقای روحانی نمره ۲۰ داده اند.

chart6

روش اجرای نظرسنجی

  • این نظرسنجی طی روزهای 24 تا 28 آبان سال 93 انجام شده است.

  • پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از 18 سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور با نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.

  • نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده در سطح استان‌ها است. دارندگان تلفن‌های ثابت و همراه در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 600 نفر است.

  • یافته‌های نظرسنجی را می توان با اطمینان 95 درصد و در فاصله‌ی اطمینان 4 درصد به کل افراد بالای 18 سال ساکن ایران تعمیم داد.

  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی و با پرسشگران آموزش دیده در طول ساعات فعال هرروز انجام شده است.