نسبت کسانی که عملکرد رئیس‌جمهور را به طور کلی رضایت بخش می‌دانند، کمی بیشتر از ۲ برابر کسانی است که از عملکرد رئیس‌جمهور ناراضی هستند.

مطابق نظرسنجی آی‌پُز در خصوص ارزیابی مردم نسبت به عملکرد رئیس‌جمهور از زمان تصدی این سمت، در میان ۹۶ درصد از پاسخگویان که نظرمشخصی ابراز داشته‌اند، ۵۹ درصد از نحوه اداره کشور توسط آقای روحانی اظهار رضایت می‌کنند، ۲۸درصد از عملکرد رئیس جمهور ناراضی هستند و ۱۳ درصد هم عملکرد او را در اداره کشور متوسط می‌دانند.

ارزیابی عملکرد رئیس‌جمهور

مطابق یافته‌های این نظرسنجی که در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان ماه انجام شده است، ۴۸ درصد از عملکرد رئیس‌جمهور «کاملا راضی» هستند و ۱۰ درصد هم عملکرد ایشان را «تاحدی رضایت‌بخش» می‌دانند. ۲۳ درصد از عملکرد رئیس‌جمهور «کاملا اظهار نارضایتی» می‌کنند و ۴ درصد هم از عملکرد رئیس جمهور «تاحدی ناراضی» هستند. در میانه این طیف، ۱۲ درصد عملکرد رئیس جمهور را «متوسط» می‌دانند. ۳ درصد هم به این سئوال پاسخ نداده‌اند و یا گزینه‌های دیگری را بیان کرده‌اند.

chart2

در صورتی که ارزیابی عملکرد رئیس‌جمهور در میان ۹۷ درصد از پاسخگویان که نظرمشخصی ابراز داشته‌اند بررسی شود، آنگاه می‌توان گفت ۵۹ درصد از نحوه اداره کشور توسط آقای روحانی اظهار رضایت می‌کنند، ۲۸درصد از عملکرد رئیس‌جمهور ناراضی هستند و ۱۳ درصد هم عملکرد او را در اداره کشور متوسط می‌دانند.

chart3

رضایت از رئیس‌جمهور بر اساس جنس

تحلیل عملکرد رئیس‌جمهور بر اساس جنس پاسخ‌دهندگان، از نظر آماری رابطه معنی‌داری را بین جنس و ارزیابی عملکرد رئیس‌جمهور نشان نمی‌دهد. با وجود این، زنان ۴ درصد بیشتر از مردان از عملکرد رئیس‌جمهور «راضی» هستند؛ درحالی که مردان 10 درصد بیشتر از زنان از عملکرد رئیس‌جمهور «اظهار نارضایتی» می‌کنند.

chart4

رضایت از رئیس‌جمهور بر اساس تحصیلات

از نظر آماری رابطه معنی‌داری بین تحصیلات و ارزیابی عملکرد رئیس‌جمهور وجود ندارد. با این حال، افرادی که دارای تحصیلات عالی دانشگاهی (فوق‌لیسانس و بیشتر) هستند، با ۸ درصد اختلاف نسبت به افرادی که فاقد تحصیلاتی دانشگاهی هستند از عملکرد رئیس جمهور بیشتر «اظهار رضایت» می‌کنند.

chart5

رضایت از رئیس‌جمهور بر اساس سن

عملکرد رئیس‌جمهور بر اساس سن پاسخ‌دهندگان، رابطه معنی‌داری را از نظر آماری بین سن و ارزیابی عملکرد رئیس‌جمهور نشان نمی‌دهد. با این حال افراد مسن‌تر بیشتر از جوانان از عمکرد رئیس‌جمهور «راضی» هستند. میزان رضایت از رئیس‌جمهور در میان افراد بالای ۵۹ سال به میزان ۷۰ درصد است. این رقم برای افراد بین ۱۸ تا ۲۹ سال برابر با ۵۵ درصد است.

chart6

روش اجرای نظرسنجی

  • این نظرسنجی طی روزهای 24 تا 28 آبان سال 93 انجام شده است.

  • پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از 18 سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور با نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.

  • نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده در سطح استان‌ها است. دارندگان تلفن‌های ثابت و همراه در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 600 نفر است.

  • یافته‌های نظرسنجی را می توان با اطمینان 95 درصد و در فاصله‌ی اطمینان 4 درصد به کل افراد بالای 18 سال ساکن ایران تعمیم داد.

  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی و با پرسشگران آموزش دیده در طول ساعات فعال هرروز انجام شده است.