در آستانه پایان دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در وین اتریش، آی‌پُز در یک نظر‌سنجی سراسری، نظر مردم ایران را در باره دو جنبه مشخص از این مذاکرات به پرسش گرفته است:

اول این که آیا اساسا موافق انجام توافق هسته‌ای بین ایران و غرب هستند یا مخالف آن و دوم این که مردم عملکرد دولت آقای روحانی را در مذاکرات هسته‌ای چگونه ارزیابی می‌کنند،

گزارش نتایج این نظرسنجی را در ادامه ببینید:

موافقت و مخالفت با توافق هسته ای

بیشتر کسانی که به پرسش‌های این نظرسنجی پاسخ داده‌اند موافق انجام «توافق ایران و غرب» بر سر قضیه هسته‌ای هستند (65 درصد) و تنها 11 درصد مخالف آن به شمار می‌روند. 13 درصد اظهار نظر مشخصی نکردند و 9 درصد هم در این زمینه نظر موافق یا مخالف مشروط داشته‌اند.

از جمله این شروط می‌توان به مواردی چون «اگر به نفع منافع ایران باشد»، «اگر به منافع ملی لطمه نخورد»، «اگر توافق خوب باشد»، «اگر حقوق مردم پایمال نشود»، «اگر دوطرفه به صورت برد-برد باشد» و موارد مشابه اشاره کرد.

chart2

در صورتی که فقط کسانی که با «توافق ایران و غرب» بر سر قضیه هسته‌ای صرفا موافق یا مخالف بوده‌اند، در نظر گرفته شوند، آن گاه می‌توان گفت که ۸۶ درصد مردم موافق این توافق‌اند و ۱۴ درصد آنان مخالف توافق.

عملکرد دولت روحانی در مذاکرات هسته ای

گرایش مثبت برای رسیدن به توافق هسته‌ای در مورد عملکرد دولت روحانی در این مذاکرات هم وجود دارد. بیشتر مردمی که به پرسش‌های این نظرسنجی پاسخ داده‌اند از عملکرد دولت آقای روحانی در مذاکرات هسته‌ای راضی هستند (54 درصد). ناراضیان حدود 14 درصد را تشکیل می‌دهند و 10 درصد نیز گزینه تاحدی را انتخاب کرده‌اند.

در میان کل پاسخ‌دهندگان حدود 20 درصد در این زمینه ارزیابی مشخصی ابراز نکرده‌اند و 2 درصد نیز گزینه‌های دیگری را ذکر کرده‌اند.

chart3

در عین حال حدود 80 درصد کسانی که «رضایت یا عدم رضایت» مشخص خود از عملکرد دولت آقای روحانی را در مذاکرات هسته‌ای به صورت صریح بیان داشته‌اند، می‌گویند که عملکرد دولت در این مورد رضایت‌بخش بوده است. در مقابل 20 درصد از عملکرد دولت در موضوع پرونده هسته‌ای ناراضی هستند.

chart1

روش اجرای نظرسنجی

  • این نظرسنجی طی روزهای 24 تا 28 آبان سال 93 انجام شده است.

  • پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از 18 سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور با نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند.

  • نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده در سطح استان‌ها است. دارندگان تلفن‌های ثابت و همراه در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 600 نفر است.

  • یافته‌های نظرسنجی را می توان با اطمینان 95 درصد و در فاصله‌ی اطمینان 4 درصد به کل افراد بالای 18 سال ساکن ایران تعمیم داد.

  • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی و با پرسشگران آموزش دیده در طول ساعات فعال هرروز انجام شده است.