ایرانی ها بخت پیروزی تیم ملی را در رقابت های جام جهانی برابر آرژانتین بسیار کم می دانند، اما نسبت کسانی که اعتقاد دارند ایران بر نیجریه و بوسنی پیروز می شود بیشتر از کسانی است که می گویند ایران در برابر این دو تیم شکست خواهد خورد. این نسبت در مورد احتمال پیروزی بر بوسنی بیشتر از احتمال پیروزی بر نیجریه است.

مطابق نظرسنجی موسسه آی پز که طی روزهای 17 تا 19 خرداد از ایرانی های بالای 18 سال در مناطق شهری و روستایی سراسر کشور انجام شده است، تنها 11 درصد از کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند، اعتقاد دارند که ایران می تواند بر آرژانتین پیروز شود. این رقم برای دو رقیب دیگر ایران یعنی نیجریه و بوسنی هرزگوین به ترتیب 24 و 32 درصد است.

در این نظرسنجی همچنین میانگین تعداد گل های تیم آرژانتین در مقابل ایران به اعتقاد پرسش شوندگان 2.35 است.

ایرانی ها در عین حال شانس تساوی ایران با تیم نیجریه را از دو رقیب دیگر با 20 درصد آرا بیشتر می بینند. این رقم در مسابقه با آرژانتین برابر با 8 درصد و با بوسنی و هرزگوین برابر با 17 درصد است.

حدود 29 درصد ایرانی ها هم گفته اند که پیگیر بازی های ایران در رقابت با این سه حریف نیستند و بین 9 تا 11 درصد از ایرانی ها هم در پاسخ به این سئوال که نتیجه بازی ها را چگونه پیش بینی می کنند گزینه "نمی دانم" را انتخاب کرده اند.

ایران و نیجریه

ایرانی ها در پاسخ به این سئوال که چه تیمی برنده بازی ایران و نیجریه می شود گفته اند که شانس پیروزی ایران بیشتر است. 24 درصد ایران را پیروز می دانند و 18 درصد هم گفته اند که نیجریه پیروز رقابت خواهد شد. 20 درصد هم اعتقاد دارند که نتیجه بازی با تساوی تمام می شود. 38 درصد هم گزینه پیگیری نمی کنم یا نمی دانم را انتخاب کرده اند.

image2

میانگین تعداد گل های ایران در رقابت با نیجریه از نظر مردم برابر با 0.99 است که اندکی بیشتر از میانگین تعداد گل های نیجریه در برابر ایران یعنی رقم 0.94 گل است. 

image3

image4

 • بیشترین فراوانی برای تعداد گل های نیجریه، 1 گل و برای ایران هم 1 گل است. به این معنی که کسانی که اعتقاد دارند نیجریه 1 گل به ایران می زند از نظر عددی بیشتر هستند. به همین ترتیب تعداد کسانی که اعتقاد دارند ایران هم 1 گل به نیجریه می زند از نظر عددی بیشتر هستند.
 • در عین حال میانه نظرات پاسخ دهندگان در مورد تعداد گل های نیجریه و ایران هم برابر با 1 است. به این معنی که نیمی از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که هر دو تیم کمتر از 1 گل خواهند زد و نیمی دیگر هم اعتقاد دارند که هر دو تیم بیشتر از یک گل خواهند زد.

ایران و آرژانتین

ایرانی ها در پاسخ به این سئوال که چه تیمی برنده بازی ایران و آرژانتین می شود گفته اند که شانس پیروزی آرژانیتن بیشتر است. 43 درصد آرژانیتن را پیروز می دانند و 11 درصد هم گفته اند که ایران پیروز رقابت خواهد شد. 8 درصد هم اعتقاد دارند که نتیجه بازی با تساوی تمام می شود. 29 درصد هم گزینه پیگیری نمی کنم یا نمی دانم را انتخاب کرده اند.

image5

میانگین تعداد گل های آرژانتین در مقابل ایران از نظر مردم برابر با 2.35 است و میانگین تعداد گل های ایران در برابر آرژانتین هم 0.75 است. در این میان 15 درصد گفته اند که آرژانتین بیشتر از سه گل به ایران می زند و 2 درصد هم اعتقاد دارند که ایران بیشتر از سه گل به آرژانتین خواهد زد.

image6

image7

 • بیشترین فراوانی برای تعداد گل های آرژانتین، 2 گل و برای ایران صفر است. به این معنی که کسانی که اعتقاد دارند آرژانتین 2 گل به ایران می زند از نظر عددی بیشتر هستند. به همین ترتیب تعداد کسانی که اعتقاد دارند ایران نمی تواند به آرژانتین گل بزند از نظر عددی بیشتر هستند.

 • در عین حال میانه نظرات پاسخ دهندگان در مورد تعداد گل های آرژانتین هم برابر با 2 است. به این معنی که نیمی از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند که آرژانتین کمتر از 2 گل به ایران می زند و نیمی دیگر اعتقاد دارند که آرژانتین بیشتر از 2 گل به ایران می زند.

ایران و بوسنی و هرزگوین

ایرانی ها در پاسخ به این سئوال که چه تیمی برنده بازی ایران و بوسنی می شود، همانند رقابت با نیجریه گفته اند که شانس پیروزی ایران بیشتر است. 33 درصد ایران را پیروز می دانند و 10 درصد هم گفته اند که بوسنی پیروز رقابت خواهد شد. 17 درصد هم اعتقاد دارند که نتیجه بازی با تساوی تمام می شود. 40 درصد هم گزینه پیگیری نمی کنم یا نمی دانم را انتخاب کرده اند.

image8

میانگین تعداد گل های ایران در رقابت با بوسنی از نظر مردم ایران برابر با 1.25 است.این رقم برای بوسنی برابر با 0.67 گل است. 

image9

image10

 • بیشترین فراوانی برای تعداد گل های ایران، 1 گل و برای بوسنی هم صفر است. به این معنی که کسانی که اعتقاد دارند ایران 1 گل به بوسنی می زند از نظر عددی بیشتر هستند.

 • در عین حال میانه نظرات پاسخ دهندگان در مورد تعداد گل های ایران 1 و برای بوسنی صفر است.

روش اجرای نظرسنجی

 • این نظرسنجی طی روزهای 17 تا 19 خرداد ماه انجام شده است.

 • پاسخگویان این نظرسنجی از میان کلیه ساکنان بالاتر از 18 سال مناطق شهری و روستایی سراسر کشور با نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.

 • نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده در سطح استان‌ها است. دارندگان تلفن‌های ثابت و همراه در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 600 نفر است.

 • یافته‌های نظرسنجی را می توان با اطمینان 95 درصد و در فاصله‌ی اطمینان 4 درصد به کل افراد بالای 18 سال ساکن ایران تعمیم داد.

 • مصاحبه‌ها به صورت تلفنی و با پرسشگران آموزش دیده در طول ساعات فعال هرروز انجام شده است.