روند نزولی ولایتی

۱۶ خرداد ۱۳۹۲
 
 

مهمترین یافته‌ها:

 • هنوز اکثریت پاسخگویانی که میگویند در انتخابات 24 خرداد شرکت می کنند، فرد مورد نظر خود را انتخاب نکرده اند. این عده 60 درصد از پاسخگویان را شامل می شود.
 • از میان کسانی که می گویند در انتخابات شرکت خواهند کرد، 60 درصد هنوز رای و نظر مشخصی ندارند. 7 درصد نیز یا به اشخاصی غیر از نامزدهای موجود اظهار تمایل کرده یا از پاسخ خودداری کردهاند. نوسانات ارای نامزدها در میان کل پاسخگویان شرکت کننده اندک است.
 • اگر از میان پاسخگویانی که میگویند در انتخابات شرکت میکنند فقط کسانی در نظر گرفته شوند که تاکنون تصمیم گیری کرده و از میان 8 نامزد موجود یک نفر را انتخاب کرده اند، آقای قالیباف به رشد مداوم خود ادامه داده است. رای آقای قالیباف از 32 درصد در 10 خرداد به 37 درصد در 15 خرداد افزایش یافته است. در مقابل شاهد نزول نسبتا یکنواخت آرای آقای ولایتی هستیم. آرای ایشان در همین فاصله زمانی، از 16 درصد به 12 درصد کاهش یافته است. این دو روند متضاد از 12 خرداد ثابت بوده است.
 • در میان کل افراد متمایل به شرکت در انتخابات، آقای قالیباف با 12 درصد بالاتر از سایر نامزدها قرار دارد. بعد از ایشان، آقایان رضایی، ولایتی قرار دارند. آقایان جلیلی، عارف و روحانی در ردههای بعدی قرار میگیرندو در انتها آقایان حدادعادل و غرضی قرار گرفتهاند.
 • اگر از میان پاسخگویانی که میگویند در انتخابات شرکت میکنند فقط کسانی در نظر گرفته شوند که تاکنون تصمیم گیری کرده و از میان 8 نامزد موجود یک نفر را انتخاب کرده اند، آن گاه آقای قالیباف با 35 درصد بالاتر از سایر نامزدها قرار دارند. بعد از ایشان، آقایان رضایی با 17 درصد، ولایتی با 13 درصد، جلیلی با 11 درصد، روحانی و عارف با 8 درصد، حدادعادل با 6 درصد و غرضی با 2 درصد در رتبه های دوم تا هشتم  قرار میگیرند.

سئوال: اگر قرار بود همین امروز در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنید به کدام یک از کاندیداها رای می دادید؟

این جدول نشان می‌دهد پاسخ‌دهندگانی که می‌گویند در انتخابات شرکت می کنند، از نظر تصمیم گیری برای رای دادن در چه و ضعیت هایی قرار دارند.

 

سئوال: اگر قرار بود همین امروز در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنید به کدام یک از کاندیداها رای می دادید؟

این جدول نشان می‌دهد از میان پاسخ‌دهندگانی که می‌گویند در انتخابات شرکت می کنند، و از میان 8 نامزد موجود یک نفر را انتخاب کرده اند، هریک از نامزدها چه میزان رای دارند.

جدول زیر میزان اقبال به نامزدها را بر اساس جنسیت (زن و مرد) نشان می‌دهد:در جدول زیر میزان آرای نامزدها در میان دو گروه سنی (کمتر از 40 سال و بیشتر از 40 سال) مقایسه شده است:

انتخاب رای دهندگان در جدول زیر بر اساس سطح تحصیلات (بدون تحصیلات دانشگاهی و دارای تحصیلات دانشگاهی) مقایسه شده است:

در جدول زیر میزان آرای نامزدها در میان پاسخ دهندگان مقیم در مناطق شهری و غیر شهری مقایسه شده است:


تحلیل:

میزان مشارکت

 • میزان مشارکت بالا در این نظرسنجی لزوماً معادل همان میزان از نسبت شرکت کنندگان در روز انتخابات نیست. در نظرسنجیها، معمولاً میزان «اعلام مشارکت»، بیش از میزان «مشارکت عملی» در روز انتخابات است. تفاوت «مشارکت اعلامی» و «مشارکت عملی» فقط به ایران اختصاص ندارد.
 • اعلام مشارکت بالا، فقط جنبهی سیاسی هم ندارد که ناشی از ترس در پاسخ به این سوال باشد، بلکه می تواند ناشی از این واقعیت ساده باشد که وقتی از مردم برای شرکت در انتخابات سوال می شود آنان فقط باید تمایل خود را «اعلام» کنند اما نیاز به «عمل» (شامل آماده شدن، رفت و آمد، هزینههای زمانی و مادی) برای رای دادن ندارند. حال آن که در روز رای گیری آنان باید همه این اعمال را انجام دهند، که به سادگی اعلام یک کلمه «بله» نیست.
 • اعلام مشارکت بالا، همچنین می تواند تا حدی نیز ناشی از ملاحظات روانشناسی سیاسیِ حاکم بر جامعهی ایران باشد، ملاحظاتی که می تواند مردم را به همنوایی با خواست حکومت مبنی بر لزوم شرکت در انتخابات سوق دهد. این همنوایی می تواند نوعی اریبی روشمند در داده های مربوط به میزان مشارکت ایجاد کند.
 • با توجه به همهی این ملاحظات ارقام میزان مشارکت در این نظرسنجی را باید با احتیاط تفسیر کرد.

رای به نامزدها

 • تنها کمتر از 10 روز به انتخابات مانده، اما 60 درصد رای دهندگان احتمالی نمیدانند چه خواهند کرد. شکلگیری تاخیری آرا باعث شده است تلاش برای جلب آرای رای دهندگان بدون تصمیم هنوز معنی دار باشد. با این همه، آخرین مناظرهی نامزدها یکی از آخرین فرصت ها برای جلب آرای شناور در سطح ملی و در زمان واحد خواهد بود.
 • بررسی آرای نامزدها بر اساس جنسیت پاسخگویان نشان می دهد از میان کسانی که به آقایان جلیلی، حداد و عارف رای می دهند، نسبت زنان اندکی بیشتر از مردان است.
 • .همچنین می توان گفت، در میان رای دهندگان به آقایان عارف، روحانی و قالیباف، افراد کمتر از 40 سال نسبت بیشتری از افراد بالای 40 سال دارند. آقای عارف در این مورد تفاوت بارزی با دو نامزد دیگر دارد.
 • اگر پای سطح تحصیلات به میان بیاید، میان رای دهندگان به آقایان عارف، روحانی و ولایتی، افراد با تحصیلات دانشگاهی، نسبت بیشتری دارند. تفاوت آقای عارف با سایر نامزدها در این زمینه چشمگیر است.
 • وقتی پاسخگویان را بر حسب منطقه زندگی آنان به دو گروه شهری و غیر شهری (شامل جمعیت روستایی و عشایری) تقسیم کنیم، میتوان گفت که در میان رای دهندگان به آقای عارف نسبت شهریها و در میان رای دهندگان به آقای رضایی نسبت غیرشهریها بیشتر از بقیهی نامزدها است.

 

روش اجرای نظرسنجی

نظرسنجی‌های iPOS به شیوه چرخشی (Rolling) چهار روزه انجام می‌شود.

نمونه‌گیری به صورت مرحله‌ای طبقه‌بندی شده در سطح استان‌ها است. دارندگان تلفن‌های ثابت و همراه در سطح کل کشور واحد نمونه را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه 1067 نفر است.

یافته‌های نظرسنجی را می توان با اطمینان 95 درصد و در فاصله‌ی اطمینان 3 درصد به کل افراد بالای 18 سال ایرانی ساکن ایران تعمیم داد.

مصاحبه‌ها به صورت تلفنی و با پرسشگران آموزش دیده در طول ساعات فعال هرروز انجام می‌شود.

نظرسنجی‌های روزانه ما را به صورت ایمیل دریافت کنید

ثبت نام